tel. 516 348 436
tel. 534 784 784
adres / mapa dojazdu

Adwokat Radom - Rozwód

Rozwód może zostać orzeczony przez Sąd, na żądanie każdego z małżonków, jeżeli nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Zgodna wola małżonków nie stanowi przesłanki rozwodu – nie wystarczy więc, że strony chcą rozwiązania małżeństwa. Dopuszczalność rozwodu zależy od przesłanki zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Pożycie małżeńskie zbudowane jest na trzech filarach: na więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Zanikanie którejkolwiek ze wskazanych więzi jest symptomem rozkładu pożycia, o ile oczywiście ustanie pożycia fizycznego lub zerwanie wspólnoty gospodarczej w konkretnym wypadku nie wynika z okoliczności niezależnych od małżonków lub z ich zgodnej woli uzasadnionej okolicznościami życiowymi. Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami. Natomiast nawet sporadyczne tylko stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny. Do uznania, że rozkład jest trwały nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków. Sąd jest zobowiązany wszechstronnie wyjaśnić, jakie były przyczyny rozkładu pożycia, co oznacza, że konieczne jest ustalenie okoliczności, które doprowadziły do jego powstania. Przyczyny rozkładu pożycia mogą być zawinione, niezawinione bądź, w zależności od okoliczności, zawinione lub niezawinione przez jedną lub obie strony.

Co jednak bardzo ważne – rozwód, mimo istnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, nie jest dopuszczalny, jeżeli:

  1. wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;

  2. z innych względów, niż wyżej wskazane, orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

  3. rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Żeby nastąpił rozwód, należy najpierw wnieść pozew o rozwód. Powództwo o rozwód należy wytoczyć przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choćby jedno z nich (jeden z małżonków) w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli właściwości miejscowej nie można ustalić według reguły powyższej, powództwo o rozwód należy wytoczyć przed sąd miejsca zamieszkania małżonka pozwanego, a jeżeli i tej podstawy nie ma – powództwo o rozwód należy wytoczyć przed sądem miejsca zamieszkania strony powodowej.
Przykład 1.
Małżonkowie od kilku lat zamieszkiwali w Radomiu. Przed wytoczeniem sprawy o rozwód mąż wyprowadził się poza Radom (zamieszkał w Warszawie). Ostatnie miejsce zamieszkania małżonków znajdowało się w Radomiu; pomimo, iż mąż wyprowadził się z Radomia, to żona w dalszym ciągu tam zamieszkuje. Powództwo o rozwód należy bez wątpienia wytoczyć przed Sądem Okręgowym w Radomiu.
Przykład 2.
Małżonkowie zamieszkiwali poza Radomiem (w Warszawie). Postanowili się rozejść. Żona przeprowadziła się do Radomia; mąż wyprowadził się z dotychczas zajmowanego mieszkania, nie związał się z żądnym miejscem, nie miał żadnego miejsca zamieszkania, w Warszawie nie miał miejsca pobytu. Po konsultacji ze swoim adwokatem, żona postanowiła wytoczyć powództwo o rozwód przed Sądem Okręgowym w Radomiu. Czy postąpiła słusznie? Bez wątpienia tak. Sąd Okręgowy w Radomiu byłby niewłaściwy miejscowo, gdyby jeden z małżonków w dalszym ciągu zamieszkiwał bądź miał miejsce pobytu na terenie Warszawy. We wskazanym przykładzie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda, czyli Sąd Okręgowy w Radomiu.


Poniżej przedstawiamy do Państwa dyspozycji przegląd wybranych orzeczeń Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawach o rozwód. Zapraszamy także do wymiany poglądów na temat postępowania w sprawach o rozwód.

29-12-2015  Adwokat Rozwód 

Stosownie do treści art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Zgodnie z art. 355 k.p.c. sąd wydaje postawienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. W ocenie sądu cofnięcie pozwu jest skuteczne, bowiem okoliczności nie wskazują, aby czynność ta była sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub zmierzała do obejścia prawa (art. 203 § 4 k.p.c.). Postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 12 stycznia 2015 r., sygn. akt I C 224/14, w przedmiocie rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód

03-01-2016  Adwokat Rozwód

Przepis art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych pozwala na nieobciążanie strony kosztami sądowymi w wypadkach szczególnie uzasadnionych i stanowi odpowiednik art. 102 k.p.c., który ma zastosowanie do kosztów procesu. Zasadnicze znaczenie mają względy słuszności, dlatego art. 113 ust. 4 znajdzie zastosowanie w okolicznościach konkretnej sprawy zasługujących na miano wyjątkowych, a należąca do sądu ocena, czy powinien być zastosowany, zależy od konkretnego stanu faktycznego. Decydujące są jednak trudne warunki materialne strony. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt I ACz 830/15, w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o obciążeniu kosztami procesu strony w sprawie o rozwód
 

08-01-2016  Adwokat Rozwód  

Zgodnie z treścią art. 56 § 1 k.r.o. orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne gdy są ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi, a nie istnieją tzw. negatywne przesłanki rozwodu. Wspólne pożycie jest swoistą wspólnotą małżeńską, obejmującą ogół więzi między małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej. Wspólne pożycie polega więc na istnieniu między małżonkami łączności psychicznej oraz wzajemnych pozytywnych uczuć (miłości, szacunku, zaufania). Obejmuje ono współżycie fizyczne, w dziedzinie gospodarczej zaś znajduje wyraz w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego w zamieszkiwaniu razem. Zerwanie tych wszystkich więzi powoduje zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład pożycia jest trwały, gdy ocena oparta na doświadczeniu życiowym pozwala przyjąć, że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 18 listopada 2014 r., sygn. akt I C 351/13, w przedmiocie rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód. 
 

20-06-2016  Adwokat Rozwód 


Orzekając rozwód sąd orzeka także czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. /art. 57 par. 1 k.r.o./ Artykuł 57 par. 1 k.r.o. nie wprowadza rozróżnienia winy małżonków. W orzecznictwie przyjmuje się, że podstawą przyjęcia winy małżonka jest ustalenie, że jego zachowanie przyczyniło się do powstania lub pogłębienia rozkładu, obojętne natomiast ze stanowiska oceny winy jest to, w jakim stopniu każde z małżonków przyczyniło się do tego. Nierówny stopień winy małżonków nie stanowi przeszkody do uznania ich współwinnymi rozkładu pożycia. Małżonek, który zawinił powstanie jednej z wielu przyczyn rozkładu musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień. Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia  25 kwietnia 2016 r., sygn. akt I C 307/15, w przedmiocie rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód. 

 

04-07-2016 Adwokat Rozwód


Przez pożycie małżeńskie, o którym mowa we wskazanym przepisie rozumie się istnienie trzech więzi: duchowej, fizycznej i gospodarczej. W sferze duchowej pożycie małżeńskie polega na wzajemnej łączności psychicznej między małżonkami oraz przejawianiu przez nich względem siebie pozytywnych uczuć, takich jak: miłość, szacunek i zaufanie. Więź fizyczna polega na realizacji współżycia fizycznego. Natomiast więź gospodarcza polega na wspólnym zamieszkiwaniu małżonków, posiadaniu przez nich wspólnego majątku, finansów oraz prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego. Gdy ustają wszystkie trzy wyżej wskazane więzi można mówić o zupełnym rozkładzie pożycia. Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że rozkład pożycia, jaki nastąpił pomiędzy stronami, ma niewątpliwie charakter zupełny. Zostały bowiem zerwane między nimi wszystkie więzi charakterystyczne dla związku małżeńskiego. Przede wszystkim nie istnieje już między nimi więź duchowa, o czym świadczą jednoznacznie wzajemne relacje pomiędzy stronami. [...] Doszło więc do zerwania pomiędzy nimi także więzi gospodarczej. Rozkład pożycia stron nosi również, zdaniem Sądu, cechy trwałości. O trwałości rozkładu pożycia można mówić wówczas, gdy w okolicznościach danej sprawy jest oczywiste, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. W sprawie niniejszej całkowity brak więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej utrzymuje się pomiędzy stronami od roku i uznać należy, że ostatecznie się utrwalił. Pożycie małżeńskie stron wygasło bezpowrotnie i jest już na trwałe wpisane w ich życie. [...] Postawa stron, ich wzajemny stosunek do siebie świadczą, że nie jest już możliwe podjęcie pomiędzy nimi pożycia małżeńskiego. Zgodnie z żądaniem stron i treścią art. 57 § 1 k.r.o. Sąd zobowiązany był do ustalenia, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Wina w tym kontekście rozumiana jest jako bezprawność postępowania – sprzeczność postępowania z normami prawnymi lub zasadami współżycia społecznego, określającymi obowiązki małżonków względem siebie i członków rodziny. Za zawinione uznać należy działanie lub zaniechanie będące wyrazem woli małżonka, który naruszając obowiązki określone przepisami, prowadzi do rozkładu pożycia małżeńskiego. Do przypisania winy małżonkowi nie jest konieczne, by zamiarem małżonka było objęte konkretne działanie lub zaniechanie małżonka, zmierzające do rozkładu pożycia małżeńskiego, lecz wystarczy możliwość przewidywania znaczenia skutków danego działania lub zaniechania naruszającego przepisy prawa (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 stycznia 2000 roku, sygn. akt I ACz 10/00, opubl. Lex numer 49090). [...] Poza ustaleniem przez Sąd, że między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, konieczne do orzeczenia rozwodu jest wykazanie, że w okolicznościach sprawy nie zachodzą negatywne przesłanki rozwodowe, o których mowa w art. 56 § 2 i 3 k.r.o. Zaistnienie którejkolwiek z negatywnych przesłanek przewidzianych przez ustawodawcę powoduje, że rozwód nie może zostać orzeczony. W niniejszej sprawie nie występują okoliczności tego rodzaju, że w ich świetle orzeczenie rozwodu należałoby uznać za niedopuszczalne. W niniejszej sprawie oddalenie powództwa o rozwód z uwagi na dobro małoletniego syna stron nie spowoduje, że ustąpi trwały i zupełny rozkład ich pożycia małżeńskiego. [...] Zgodnie z treścią art. 58 § 1 k.r.o. w wyroku orzekającym rozwód Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba, że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka (§ 1 a art. 58 k.r.o.). Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 26 kwietnia 2016 r., sygn. akt I C 1171/15, w przedmiocie rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód


08-09-2016 Adwokat Rozwód


Rozkład pożycia jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Natomiast dla uznania, że rozkład jest trwały należy stwierdzić, że w danych okolicznościach, uwzględniając indywidualne cechy charakteru małżonków, powrót do wspólnego pożycia nie nastąpi. Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 26 lipca 2016 r., sygn. akt I C 134/16, w przedmiocie rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód.  

 

Jeżeli jeseście Państwo zainteresowani zadawaniem pytań w przedmiocie postępowania rozwodowego zapraszam do kontaktu za pomocą formularza "komentarz". Niniejsze forum może służyć także jako miejsce do wymiany poglądów (także między Koleżankami i Kolegami Adwokatami) na tamety związane z prowadzeniem spraw o rozwód. 

09-01-2015 22:55:23 Radca prawny z Radomia
Witam Kolegę, zastanawiam się nad pewnym zagadnieniem. Czy w sprawie do rozwód można dochodzić alimentów także na pełnoletnie dzieci jeżeli dochodzimy ich jednocześnie dla niepełnoletnich dzieci stron. Byłoby to niezmiernie potrzebne, to przecież jeżeli jest konflikt, to dotyka on także dzieci i to bez względu na wiek. Oszczędziłoby też konieczności zakładania kolejnego procesu. Pozdrawiam serdecznie

15-01-2015 09:45:34 Adwokat Rozwód 
Niestety w wyroku rozwodowym Sąd może orzec jedynie o alimentach na małoletnie dzieci stron. Wydaje się, że w tym zakresie nie ma wyjątku

03-04-2016 12:34:19 radomka 
Witam. Chciałbym się zapytać ile obecnie trzeba czekać na sprawę rozwodową w Radomiu. Ja czekam już czwarty miesiąc i nic. Byłam nawet w sekretariacie w sądzie i powiedzieli mi, że trzeba czekać nic się nie poradzi.

04-04-2016 09:51:33 Adwokat Rozwód 
Do Radomka. Wszystko zależy od tego w czyim referacie sprawa się znajduje. W Radomiu termin oczekiwania na pierwszy termin rozprawy to zazwyczaj od 2 do 7 miesięcy

28-12-2016 11:54:45 Agnieszka 
Dziękuję serdecznie za okazaną mi pomoc. Życzę dalszych sukcesów. Szczęśliwego Nowego Roku.

12-02-2017 19:57:21 gest 
chciałbym się podzielić pewną refleksją dotyczącą postępowań rozwodowych przed sądem w Radomiu. Otóż bardzo trudno tu o jakąkolwiek przewidywalność. przy podobnych zarobkach moich i kolegów ja mam o 200 zł. miesięcznie wyższe alimenty niż kolega NIe wiem na czym to polega ale mnie to dziwi... Okazuje się że rozwód przed sądem w Radomiu może być niemiłym zaskoczeniem zwłaszcza jeśli porównujesz sprawy

12-02-2017 22:05:18 j_ 
A co poradzisz sprawiedliwości szukaj gdzie indziej. Lepiej nie brać rozwodu w Radomiu, chyba, że to konieczność.

07-03-2017 20:01:26 Magda. 
Witam wszystkich, czekam już pięć miesięcy na sprawę i nic. Czy może mi ktoś powiedzieć dlaczego to tak długo trawa. Dodam że nie mam Adwokata, ale czy to coś zmienia?

29-03-2017 18:48:03 KR 
Czekam już 3 miesiące na pozew o rozwód od żony. 3 miesiące temu powiedziała mi ze taki pozew złoży i do tej pory nic nie dostałem. Czy jest jakakolwiek możliwość czy ten pozew złożyła? Czy cierpliwie czekać aż go dostanę?

29-03-2017 18:24:24 Wiola 
A do jakiego sądu skladała? może to od sądu zależy ja też już czekam na rozprawę o rozwód prawie pół roku i nic

21-11-2017 18:57:03 Karola80 
Witam.pisze z zapytaniem gdyz ja i "moj jeszcze malzonek" przebywamy za granica a cgce sie z nim rozwiesc.od ponad roku nam sie nie uklada. Sa tylko klotnie,awantury a szkoda by syn w dalszym ciagu tego sluchal i patrzyl bo najbardziej na tym cierpi.moje pytanie brzmi :w jaki sposob moge zlozyc wniosek o rozowd bez zjazdu do polski,na obecna chwile nie mam takiej mozliowsci i nie wiem kiedy to nastapi (najszybciej maj 2018).zaznacze ze nasze pozycie malzenskie juz dawno wyagaslo z winy meza ibtez powiedzial ze wezmie wine na siebi

25-03-2018 07:46:52 Ciekawa 
Witam.Mam zamiar złożyć pozew o rozwód jednak w naszym przypadku nadal istnieje więz gospodarcza tzn.mam dostęp do konta męża i cała rodzina sie z tego utrzymuje.Nie ma wiezi duchowej tym bardziej fizycznej od dwoch lat nie ma stosunkow fizycznych.Mamy corke ze znaczną niepelnosprawnoscia przez co nie moge podjac pracy i otrzymuję swiadcz.pielegnacyjne w kwocie 1477zl.Maz zaczal prace za granica przez to oddalilismy sie od siebie.Poza tym miał okres w zyciu gdzie interweniowala policja po po pijaku wyzywal mnie ze trwonie jego pieniądze.Mam dosc wysluchiwania ze jestem darmozjadem i musi nas utrzymywac.Wiec wiez gospodarcza jak juz wyzej napisalam istnieje.Mieszkamy razem ale spimy osobno.Czy jesli korzystam z jego pieniedzy moze byc to powod do nie orzeczenia rozwodu?

23-06-2018 20:41:13 Adwokat specjalizujący się w sprawach o rozwód - Radom 
Trudno powiedzieć jak sąd do takiej sytuacji podejdzie. Fakt korzystania z konta męża może być formą alimentacji rodziny. Nawet gdyby istniała więź gospodarcza na moment wniesienia pozwu, to trzeba pamiętać, że sąd ocenia stan rzeczy na moment wydania wyroku rozwodowego. Bardziej istotne wydaje się to, czy orzeczeniu rozwodu nie sprzeciwia się dobro wspólnego małoletniego i niepełnosprawnego dziecka. Sądy w sprawach rozwodowych wydają różne orzeczenia, można zastanowić się nad złożeniem pozwu, ale trzeba się napracować, żeby faktycznie rozwód orzeczono. 

29-01-2019 12:11:41 Jadwiga
Witam mam pytanie czy jest możliwość napisanie przez Pana mecenasa pozewu o rozwód bez orzekania o winie jeżeli tak to ile kosztuje. Drugie pytanie czy do pozwu dołącza się odpis aktu małżeństwa wydany w dniu ślubu czy musi być aktualny.

30-01-2019 10:23:34 Adwokat rozwód Radom 
Jeżeli będzie to rozwód bez orzekania o winie i bez dzieci, napisania pozwu kształtuje się na poziomie wynagrodzenia za 2-3 porady. Musi być odpis zupełny i aktualny. 
 
31-01-2019 12:04:47 Ilona
Witam.Mąż złożył pozew o rozwód doszliśmy do porozumienia że to on założy i pokryje wszelkie koszty. Mamy 3 dzieci małoletnie,wyprowadziłam się z dziećmi bo już dosyć miałam ciągłych wyzwisk że jestem darmozjadem żebym brała się do pracy,( dzieci w wieku 2,4,7 lat), codziennie były wyzwiska ,pieniędzy nie otrzymywałam od męża dużych, jedynie ok 300 zł, kiedy chciałam więcej było"radź sobie sama". Nie pracuję jedynie moje utrzymanie to 500 oraz pomoc rodziny. Mąż chce bez orzekania o winie pewnie żeby nie płacić na mnie alimentów, nie wiem czy się godzić czy lepiej z orzekaniem o winie ??

31-01-2019 17:23:01 Adwokat rozwód Radom
W Pani przypadku trzeba przeanalizować wiele aspektów tego sporu. Myślę, że zawsze warto walczyć o swoje prawa. To co robi mąż jest niewłaściwe i powinien za to ponieść konsekwencje.

01-07-2020 11:08:38 Magdalena P.
Witam. Potrzebuję pilnej pomocy w sprawie rozowodowej. Maz chce zabrać mi dzieci CO mogę zrobić ?

02-07-2020 09:02:471 Adwokat od spraw rozwodowych
Proszę o jak najszybszy kontakt telefoniczny z Kancelarią. W Pani przypadku trzeba działać szybko i stanowczo. 
adwokat Radom rozwód kancelaria adwokaci Radom

Kancelaria Prawa Rodzinnego

O NAS | PORADY ON-LINE | FAQ | CENNIK | FILIE | KONTAKT
Copyright 2018 Paweł Stolarek
Kancelaria Prawa Rodzinnegow Google+